საქართველოს ქრისტიანთა კავშირი

 

 

საქართველოს ქრისტიანთა კავშირი მიზნად ისახავს ქრისტიანული ტოლერანტობის  ნიადაგზე სხვადასხვა დენიმენაცისს ქრისტიანული მიმდევრობის განვითარებას საქათველოში , დაეხმაროს მათ დაარსონ სამლოცველო სახლები, ჩაატარონ შეკრებები , კონფერენციები თუ ეკლესიის დასაფუძნებელი ღონისძიებები.

საქართველოს ქრისტიანთა კავშირი ღიაა თანამშრომლობისათვის სხავასხვა ქრისტიანულ ორგანიზაციასთან რათა უფრო ნაყოფიერი გახდეს მხსნელი იესო ქრისტეს ქადაგება მთელს რეგიონში.

საქართველოს ქრისტიანთა კავშირი ხელს შეუწყობს ქრისტიანული სმის განვითარებას საქართველოში და მთელს რეგიონში.

კავშირი ხელს შეუწყობს ქრისტიანული განათლების  გავრცელებას

საქართველოს ქრისტიანთა კავშირი ხელს შეუწყობს ქრისტიანთა იურიდიულ დახმარებას .

საქართველოს ქრისტიანთა კავშირი ერთ ფოკუსში განიხილავს მთელს მსოფლიოში მცხოვრებ ქართველობას, როგორც ერთ მთლიან ერს და იზიარებს პასუხისმგებლობას მხსნელი იესოს ქადაგებისა  რათა მრავალი გადარჩეს.

ამ საიტის შექმნის მიზანი არის ხელი შეუწოს იესო ქრისტეს ქადაგებას, ხელი შეუწყოს ადამიანებს 

შეცვალონ თავისი ცხოვრება.

Союз своей  целью  считает улучшить отношения между различними Христианскими  деноменациями

союз  на основании толерантностьи поможет  в различним группам в основании  молитвенных домов . создавать места собрания, конференции или в создании новых церквей .

Союз Христиан готова к сотрудничеству с другими  христианскими организациами  чтоби более ефективно проповедовалос Христианства во всем Кавказком регионе   

 союз Христиан считает что в Грузии как и во всем регионе  обязательно нужно помочь заклученным и всем пробационерам

союз Христиан предлогает Юридическую Помощ для верючщих  
Союз рассмотривает в одном фокусе всех  Грузин живущих во всем мире как одну нацию и разделяет ответственность проповеди нашего спасителья Иисуса Христа чтобы верущие в нем спаслись и имели жизнь вечную.
союз будет помогать в распростронении  Христианского учения
.
 .
 Christians Union aim is to improve relations between different Christian denominations
Christians Union on the basis of tolerance pllanning  to help in different groups based on houses of worship.create a meeting place , conference, or in the creation of new churches
Christian Union is ready to cooperate with other Christian organizations to more efektive  preaching or theching  Christianity throughout in  the Caucasus region.
 Christian Union of Georgia  in Georgia as well, in the Caucasion region, definitely need to start help to prisioners  and all probationers
Christian Union offers juridical  legal help for beliver's
Christians Union have considered at one focus of all Georgians living in the world as a nation and shares responsibility preaching of our Saviour Jesus.
 

Контакт

Телефон:+995324241751

Адрес:Georgia: Kutaisi Agmshenebeli50/37

The Christians Union of Georgia

e-mail:geochristians@mail2jesus.com

christian tours from 600 euro